Lokalsamfundsbeskrivelse Sabro-Fårup


Fællesrådet Sabro-Fårup oktober 2022


Indledning

Sabro – Fårup Fællesråd dækker den yderste vestlige del af Aarhus Kommune med grænse til Favrskov Kommune. Området har Sabro by som center, der ligger på en bakkekam, hvor rute 26 Viborgvej og rute 511 Stillingvej krydser hinanden med skråninger mod nord til Ristrup Skoven, mod øst til Fårup, Kvottrup, Geding, Mundelstrup, Mundelstrup Stationsby, mod syd til Borum og mod Lading i vest. Sabro By har for længst kastet masken som landsby.Området og historien

Udover få huse i det ældste Sabro, er det kun ”gadekæret”, som kan betegnes som den gamle landsbyidyl.
De omkring liggende byer Fårup, Kvottrup, Mundelstrup by, Mundelstrup Stationsby har til gengæld bevaret et klassisk landsbypræg med gårde og huse imellem hinanden og ganske få nybyggede huse.
Mellem bebyggelserne er der store landbrugsarealer og skovarealer med enkelte spredte gårde og huse.
Før kommunesammenlægningen i 1970 dannede de to kirkesogne – Sabro og Fårup – en selvstændig kommune.
Sabro og Faarup sogne er gamle selvstændige landsogne med hver sin kirke. Begge kirker kan føres tilbage til årene omkring 1200-tallet. I umiddelbar nærhed af Sabro Kirke ligger den
fælles sognegård.
Omkring 1960 beslutter de tre kommuner Sabro – Fårup, Borum -Lyngby og Lading, at opføre en fælles kommuneskole, som blev placeret ved Sabro Korsvej.
Skolen blev indviet i 1964 og fik navnet Sabro-Korsvejs Skole og er i dag en tresporet skole.
Skoledistriktet omfatter Sabro Sogn, Fårup Sogn med Kvottrup, Geding, Mundelstrup og Mundelstrup Stationsby samt Borum og Lyngby sogne.
Børn fra oplandet befordres med skolebus til skolen.

Arealerne nord for skolen, blev i forbindelse med skolebyggeriet byggemodnet og udstykket til parcelhusgrunde og lagde grunden til at væksten skete i Sabro. De efterfølgende år steg befolkningstallet da også betydeligt i Sabro sogn.

Udviklingen
Frem til tiden omkring 1989 var det udelukkende parcelhuse, der blev opført i Sabro sogn. De efterfølgende år er der opført forskellige former for beboelser: Ejerboliger, andelsboliger,
private udlejningsboliger, almennyttige boliger, seniorboliger (+ 55) og ældreboliger, samt et mindre udbud af industrigrunde.
I samme periode blev der opført enkelte parcelhuse i Fårup sogn.
Efter 2010 og til i dag er der lavet tre nye udstykninger i området ved Sabrovej omfattende områderne Rødtjørnvej, Rønnevangen og Langfreddal med i alt ca. 450 nye boliger i form af
parcel -og tæt lavt etagebyggeri.
Sabro-området har i 2022 omkring 4.600 indbyggere i en blanding af ejer-, andels- og lejerboliger, lavt etagebyggeri, parcelhus og landejendomme.

Institutioner
I tilknytning til skolen er der Ungdomsskole, Ungdomsklub, Skolefritidsordning, Fritidshjem, Folkebibliotek, samt den Lokalhistoriske Samling.
I dagtimerne disponerer skolen over en idrætshal.
Lokalområdet har en række daginstitutioner, som vuggestue, børnehave, legestue, samt private dagplejere.
Området er stadig i vækst med jævnlige nye udstykninger. Derfor er det også lykkedes at fastholde og udbygge lokale indkøbsmuligheder, lokale daginstitutioner, skole og lokalcenter i
nogenlunde i takt hermed.
Lokalplanen for området giver fortsat mulighed for byggeaktivitet af forskellig art.
Udbygningen forventes at foregå øst for det bestående i retning mod Mundelstrup.

Sabro har et selvstændigt nybygget fællesvandværk, med Sabro sogn som forsyningsområde. Aarhus Vand har for nylig overtaget afregning.
Landsbyerne Fårup, Mundelstrup og Kvottrup, er tilsluttet Aarhus Vand.
Fjernvarmeforsyningen leveres i Sabro af Sabro Varmeværk. Værket er et halmfyret lavenergiværk. Forbruget af fjernvarme afregnes med Aarhus kommunale værker som også forsyner Mundelstrup og Fårup med varme.

Folkehuset Sabro, er et nyt veludbygget kommunalt drevet lokalcenter, med 30 plejeboliger.
Centret er et åbent center med mange brugeraktiviteter samt cafe med offentlig adgang.
I tilknytning til Lokalcentret er der 10 ældreboliger i Vistoftparken.

Foreningsliv
Sabro Idrætsforening er en aktiv forening med idrætshal og udendørs idrætsanlæg, samt multibaner og outdoor fitness ved hallen.
Hallen indeholder diverse halfaciliteter og fitnesscenter samt cafeteria og alt sammen bruges flittigt i døgnets vågne timer.
Udover en stor velfungerende idrætsforening er der i området et godt organiseret foreningsliv med bl.a. rideskole, jagtforening, lokalarkiv, politiske foreninger, samt en lang
række grundejerforeninger, som tilsammen betyder en aktiv by.

Infrastruktur
Sabro By og Mundelstrup har med bybus linje 14 gode forhold mht. offentlig transport til og fra Aarhus. Linje 114 kører kun på Viborgvej og med gennemkørsel af Mundelstrup med forbindelse til både Aarhus, Hammel og Fårvang.
Linje 111 har forbindelse til Hinnerup, hvor adskillige borgere i Sabro er tilknyttet der værende
lægehuse.
Selvom der er trafiklys ved udkørsel Vistoftvej/Viborgvej (rute 26) er der færdselsmæssigt pt. ikke tale om optimale forhold for bilkørsel i Sabro By.
Det mangler i høj grad en sikker udkørsel fra Sabrovej til Viborgvej, da Sabrovej fungerer som forbindelse til de store nye udstykninger ved Langfreddal.
Der er dog lys forude, Vejdirektoratet har medio 2022 udfærdiget tegninger over et signalanlæg ved Sabrovej/Viborgvej, men finansieringen er endnu ikke på plads.

Erhverv
Området har en bred vifte af erhvervsvirksomheder. Udover de to dagligvarehandler Dagli’Brugsen og Rema 1000 er der således automekanikere, Fodterapeuter, Fysiologisk massage, Fysioterapi og motionscenter, frisører, pizzeriaer, benzintank, en række håndværksvirksomheder som maler, tømrer, elektriker, brolægger, et mikrobryggeri, gartneri og landbrug, en stor kro/hotel, en betonelementfabrik og meget andet.
Der er således et bredt udbud af lokalt erhverv både indenfor handel, service og produktion og dermed også en god lokale beskæftigelse.

Udfordringer i området
Området under Fællesrådet Sabro-Fårup har med den udvikling der sker i området naturligvis også en række udfordringer, som beskrives nedenfor.

Manglende sammenhæng mellem Sabro Vest og Sabro Øst.
Manglende sammenhæng i Sabro mellem Sabro Vest (den ”gamle” del af Sabro) og Sabro Øst (Lokalplan 554, 730/731 og 904 m.fl.) I dag er der kun en forbindelse mellem de to bydele; nemlig Astervej, som er en meget snæver gammel byvej og som ikke har den fornødne kapacitet til den kørende trafik, da dagligvarehandel, skole m.m. ligger i Sabro Vest, mens nybyggerierne ligger i Sabro Øst.

En løsning er at etablere den planlagte forlængelse af Sabrovej til Sabro Kirkevej, som er en del af kommuneplanen for Sabro-Faarup Kommune fra 1966. Denne beskriver en komplet vejplan for hele Sabro, som ville have løst mange af de trafikale problemer der i dag er i selve Sabro.

Ny rute 26.
Rute 26 Viborgvej forbindelsen mellem Aarhus og Viborg som går via Sabro, har i mange år været kandidat til en udvidelse og flytning. I 2014 blev en ny linjeføring syd for Sabro med udgangspunkt i den eksisterende motortrafikvejsstrækning forbi Mundelstrup besluttet, uden at den var finansieret.

I juni 2021 blev der indgået et transportforlig som betyder, at byggeriet af en ny Viborgvej påbegyndes i 2031. Med en forventet byggeperiode på 5 år, vil den kunne indvies i 2036. Der er dog stærke kræfter, der arbejder på at byggeriet rykkes frem til start noget før, men om det så lykkes, må tiden vise.

Fritid og rekreative områder.
Fællesrådet har i mange år ønsket at få etableret en bypark på det kommunalt ejede areal bag ved Sabro Vandværk.
Den påtænkte Bypark kan anvendes til undervisningsformål for fx. Sabro-Korsvej Skole og daginstitutionerne.

Der er etableret en trampesti på 3,2 km. gennem Bjørnkærmose med velvilje fra lokale lodsejere.
Der er i 2021 etableret en 2,4 km. vandresti gennem Mundelstrup.
Aarhus kommune har i 2020 etableret et større skovareal ved Geding med en del rekreative stier gennem området.
Der er også etableret stiforløb omkring Geding Langsø ved Mundelstrup Stationsby med forbindelse til Tilst.

Der vil med stor fordel kunne etableres flere rekreative sti-forløb i området, som kan binde beboelsesområderne Sabro, Fårup, Mundelstrup, Mundelstrup Stationsby, Kvottrup og
Geding sammen.

Sundhedshus i Sabro

Borgere i Sabro-Fårup området må i dag køre til Tilst, Hinnerup, Hammel eller Harlev for at opsøge sundhedsfaciliteter som læge, tandlæge med mere. Det ville være ønskeligt med
etablering af et sundhedshus i området med læge, tandlæge, fysio- og ergoterapeut m.m.

Sabro-Korsvejskolen
Sabro-Korsvejskolen har eksisteret siden 1964, hvor skolen skulle erstatte de mindre skoler i Fårup, Borum, Lyngby og Lading. 

Skolens placering er tæt ved Sabro-Hallen, hvor Sabro IF holder til, danner grobund for at godt samarbejde med sportslivet i en aktiv og fællesskabsorienteret landsby. Med de nye rekreative udeområder på og omkring skolen, som blev opført i 2022, er der endnu større muligheder for lokalsamfundet til at mødes uden for skolens lukketid. Derudover har skolen et godt samarbejde med byens erhvervsliv, Borum Eshøj, Lokalcentret og Sabro Rideklub.

Sabro-Korsvejskolen er et folkeskolevalg, som meget nært ved de 100% af forældrene i skoledistriktet vælger til deres børns skolegang. Således er gode traditioner for at vælge den lokale skole, der byder på mangfoldighed i et godt fællesskab. 

Sabro-Korsvejskolen har også igennem mange år haft et godt samarbejde med Sabro Dagtilbud. Sammen har de to enheder lanceret platformen på Facebook: SabroBørneUnivers, som informerer om alt inden for området 0 – 16 år. Kommunikativt er platformen for Sabro BørneUnivers en måde at dele og informere om bl.a. overgangene fra eks. børnehave til skole og tænke i hele barnets udvikling fra vuggestue til 9. klasse som én rejse. Platformen er et samarbejde mellem UngiAarhus, Sabro Dagtilbud og Sabro-Korsvejskolen.

Når eleverne går ud af skolen, har skolen igennem en årrække nået den nationale målsætning om 95% skal være i gang med eller have afsluttet en ungdomsuddannelse.

Sabro Dagtilbud
Der er generelt gode forhold i vores børneinstitutioner, men en enkelt bærer i høj grad karakter af noget midlertidigt med udvidelse med pavilloner og bør laves som permanente og langtidsholdbare løsninger.

Sabro dagtilbud er en del af Børn og Unge Århus kommune.
Vi arbejder ud fra ud fra visionen at være ”et godt lære- være sted” hvor der er plads til forskelligheder og til at være barn.
Vi arbejder med børnenes medbestemmelse, selvhjulpenhed og det gode børneliv.

Vi består af 5 institutionsafdelinger.
De 4 af institutionerne ligger i den ældre del af Sabro i nærheden af Daglig Brugsen og den 5. ligger i Rønnevangen.
Alle har dejlige legepladser med mange legemuligheder.

Hver af institutions afdelingerne har børn i alderen 0-6 år. De integrerede institutioner (herefter Dii) Sommerfuglen med plads til 100 børn, Dii Tryllefløjten med 76 børn, Dii Galaksen med 52 børn og Dii Evigglad og Dii Humlebien hver med 48 børn.

Institution nummer 6 er på vej og forventes færdig til august 2023.

Der er også pt. 3 dagplejere med i alt 10 pladser.
Dagplejen har en legestue, hvor dagplejerne mødes en gang om ugen.

Dagtilbuddet har 2 minibusser, som de forskellige afdelinger bruger på skift og så har vi 3 ladcykler med plads til 4 børn i hver.
Disse bruges til at køre ture i Sabro og omegn med de yngste børn.

Sabro Rideklub

Sabro Rideklub er et stabilt, velfungerende og væsentligt bidrag til fritidsaktiviteter for både børn, unge og voksne i området og har i 2016 fejret 40-års jubilæum som selvejende rideklub.
Ca. 160 medlemmer benytter klubbens brede udvalg af aktiviteter.
Der er en meget efterspurgt elev-skole med 15 elevheste/-ponyer, der dækker 17 ugentlige undervisningslektioner. Der er op til 2 års venteliste på undervisning i elev-skolen.
En evt. udbygning af elev-skolen vil kræve udbygning af hal-faciliteterne.

Områdets privat-ryttere benytter også klubbens mange tilbud, ligesom klubbens nyere boksstald med plads til 18 privat-opstaldninger næsten altid er fyldt op og har venteliste.

Klubben har tidligere ligget let adskilt fra Sabro bysamfund, men er med de nye nære boligområder, blevet mere integreret og synlig.
Klubben får mange daglige besøg af familier og institutioner fra lokalområdet, samt positive tilkendegivelser af vores rolle i, og vigtige bidrag til by-kvaliteten.

Folkestedet Sabro
Lokalcenter Sabro blev bygget i 1977 og har igennem årene gennemgået flere renoveringer og ombygninger. Lokalcenteret og Plejehjemmet Sabro stod klar og ny renoveret i sin nuværende form den 1. oktober 2011. Centeret består af lokalcenter og Plejehjemmet.

I 2022 ændres navnet til Folkestedet Sabro som dagligt bliver brugt af borgere fra lokalsamfundet, til forskellige aktiviteter, så som dans, yoga og gymnastik, samt til forskellige kunstudstillinger.
FO/FOF anvender også lokaliteten med tilbud til borgerne.

Der er også et træningslokale, som bruges både af borgerne på plejehjemmet og i lokalsamfundet.
Folkestedet er vor tids kulturelle forsamlingshus.

Der er et meget aktivt Brugerrådet på Folkestedet, som flere gange om måneden laver arrangementer, så som underholdning, foredrag og fællesspisning.

Der er i forbindelse med Folkestedet, en cafe som er tilgængeligt for alle.

Plejehjemmet har 30 toværelses lejligheder fordelt på 3 afdelinger, med hver deres lille anretter køkken og fællesstue. Plejehjemmet har flere haver, som bruges flittigt i forårs – og sommerperioden.
Plejehjemmet samarbejder i perioder, sammen med skolen og dagplejen i Sabro.