Vedtægter

 Få PDF Version her.

VEDTÆGTER FOR

FÆLLESRÅDET for SABRO – FÅRUP

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Sammenslutningens navn er: ”Fællesrådet for Sabro-Fårup”.

Sammenslutningen har adresse på Sabro-Korsvejskolen.

§ 2 FORMÅL

At samle alle ikke kommercielle foreninger, institutioner, råd og bestyrelser, i det følgende kaldet medlemsgrupper, i en paraplyorganisation, for derigennem at styrke og inspirere hinanden til gavn for et godt og frugtbart sammenhold mellem beboere i området.

At skabe gode sociale og kulturelle rammer for beboerne i området.

At være koordinator og sekretariat for de tilsluttede medlemsgrupper i forbindelse med fællesaktiviteter og fælles henvendelse til myndighederne.

At være en fremstrakt hånd til samarbejde for områdets beboere med politikere, samt embedsmænd ved offentlige myndigheder.

§ 3 MEDLEMSSKAB

Som medlem kan optages enhver ikke kommerciel forening, organiseret beboergruppe, institution, skole, råd/bestyrelse m.v. som har sit virke i området.

Enkeltpersoner kan ikke optages.

Optagelse sker ved henvendelse til forretningsudvalget, med eventuel forelæggelse til godkendelse på et førstkommende repræsentantskabsmøde.

En medlemsgruppe kan til enhver tid, ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget, træde ud af fællesrådet. Dog hæftes der økonomisk for de til enhver tid igangværende aktiviteter, som vedkommende medlemsgruppe har godkendt i repræsentantskabet.

Ingen medlemsgruppe afgiver suverænitet til fællesrådet. Eksklusion kan kun ske ved beslutning med simpelt stemmeflertal i repræsentantskabet.

§ 4 REPRÆSENTANTSKABET

Fællesrådets højeste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af højst 2 repræsentanter fra hver medlemsgruppe.

Hver medlemsgruppe afgør selv, hvem der repræsenterer medlemsgruppen.

Ingen enkeltperson kan være repræsentant for mere end én medlemsgruppe.

I tilfælde, hvor et repræsentantskabsmedlem udtræder af den medlemsgruppe, som den pågældende er repræsentant for, indtræder en af medlemsgruppen valgt suppleant.

§ 5 REPRÆSENTANTSKABSMØDER

Repræsentantskabet afholder ordinære møder 2 gange årligt.

Et forårsmøde i april og et efterårsmøde i oktober.

Til møderne har kun de af medlemsgrupperne valgte repræsentanter, eller disses suppleanter, adgang samt eventuel nødvendig ekspertise, jævnfør punkt 9.

Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemsgrupperne skriftligt anmoder forretningsudvalget herom.

Repræsentantskabsmøderne indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel og er, når møderne er lovligt indvarslede, altid beslutningsdygtige.

§ 6 INDKOMNE FORSLAG

Eventuelle forslag fra forretningsudvalget, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal udsendes senest sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Eventuelle forslag fra medlemsgrupperne, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal via medlemsgruppens valgte repræsentant, være forretningsudvalgets formand i hænde senest 5 uger før repræsentantskabsmødet.

Det påhviler forretningsudvalgsformanden at videresende indkomne forslag til alle medlemsgrupper, via medlemsgruppens repræsentant i repræsentantskabet, samtidig med indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

§ 7 AFSTEMNINGER

Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Til ændring af fællesrådets vedtægter kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for vedtægtsændringen.

Andre forslag vedtages med almindelig stemmeflertal.

Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget.

Dirigenten bestemmer afstemningsproceduren, men på begæring af mindst 3 personer af de fremmødte repræsentanter, skal der afholdes skriftlig afstemning.

§ 8 DAGSORDEN

Det ordinære repræsentantskabsmøde i april måned skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Optælling og godkendelse af repræsentantskab.

3. Forretningsudvalgets beretning v/formanden.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af forretningsudvalg.

A. Valg af formand til forretningsudvalg + 2 medlemmer på lige år.

B. Valg af kasserer til forretningsudvalg + 1 medlem på ulige år.

C. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg.

Der tilstræbes mindst 1 medlem fra hvert sogn.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Fastsættelse af næste ordinære repræsentantsmøde.

11. Eventuelt.

Det ordinære repræsentantskabsmøde i oktober skal indeholde følgende punkter: 1, 2, 3, 5, 10 og 11.

§ 9 FORRETNINGSUDVALG

Forretningsudvalget vælges af og blandt repræsentantskabet.

Forretningsudvalget består af 5 repræsentantskabsmedlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Forretningsudvalget varetager den daglige drift under ansvar overfor repræsentantskabet.

Forretningsudvalget har mulighed for at indkalde nødvendig ekspertise til repræsentantskabsmøderne.

§ 10 FORRETNINGSUDVALGETS LEDELSE

Forretningsudvalget ledes gennem møder, der indkaldes med 8 dages varsel.

Forretningsudvalgets formand er mødeleder for både forretningsudvalget og repræsentantskabet.

Forretningsudvalget fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

Forretningsudvalget kan beskæftige sig med alle spørgsmål af fælles interesse og kan tage kontakt med andre organisationer, instanser og enkeltpersoner med henblik på fælles aktiviteter.

Enhver beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.

§ 11 ØKONOMI

Regnskabsåret er kalenderåret.

Fællesrådet finansieres via et årligt kontingent fra hver af de tilsluttede medlemsgrupper.

Kontingentet fastlægges på repræsentantskabsmødet i april.

Herudover finansieres fællesrådet via offentlige tilskud, overskud fra egne aktiviteter, annonceindtægter og lignende, samt frivillige bidrag.

Forretningsudvalget kan søge om tilskud til kulturelle og sociale beboeraktiviteter.

Kassereren aflægger det reviderede regnskab på det ordinære repræsentantskabsmøde i april måned.

Regnskabet skal revideres af 2 lokale revisorer.

Revisorerne kan ikke være medlem af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget kan ikke forpligte de enkelte medlemsgrupper økonomisk.

Fællesrådet hæfter ikke for forpligtelser ud over dens formue.

Forretningsudvalg, repræsentantskab eller medlemsgrupper hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 12 OPLØSNING AF FÆLLESRÅDET

Opløsning af fællesrådet kan ske, hvis 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer stemmer herfor på et repræsentantskabsmøde.

I tilfælde af opløsning anvendes den eventuelle formue til sociale og kulturelle aktiviteter i området.

Forretningsudvalget afvikler og fordeler formuen efter anvisning fra repræsentantskabet.

Forretningsudvalget kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen med mere er effektueret.

§ 13 TEGNINGSRET

Fællesrådet tegnes af formanden.

Vedrørende regnskab og økonomi af kasseren.

Således vedtaget på det stiftende møde den 6. juni 1994.

Ændret på repræsentantskabsmødet den 22. april 1996.